- Διαφήμιση -

Καρδαράς Αρκαδίας

Τόπος συνάντησης όσων αγαπούν την ορεινή φύση

Το χωριό Καρ­δα­ράς οφεί­λει το όνο­μά του στην πλού­σια ποι­με­νι­κή του ιστο­ρία και στο σκεύ­ος που δε λεί­πει από κανέ­να σπί­τι της περιο­χής, την καρ­δά­ρα (δοχείο που μαζεύ­ου­με το γάλα κατά το άρμεγ­μα). Ο Καρ­δα­ράς βρί­σκε­ται κάτω από την κορυ­φή της Οστρα­κί­νας, 18 χιλιό­με­τρα από την Τρί­πο­λη. Το χει­μώ­να υπο­δέ­χε­ται όλους όσους συν­δυά­ζουν τα χει­με­ρι­νά αθλή­μα­τα στην Οστρα­κί­να, με την ατό­φια φιλο­ξε­νία ενός παρα­δο­σια­κού τόπου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.