- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων

Ιστορικό υλικό ταξιδεύει τον επισκέπτη στο παρελθόν της πόλης

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Φιλίπ­πων περι­λαμ­βά­νει 2 θεμα­τι­κές ενό­τη­τες. Η πρώ­τη κατα­λαμ­βά­νει το ισό­γειο και παρου­σιά­ζε­ται το αρχαιο­λο­γι­κό υλι­κό της αρχαί­ας πόλης των Φιλίπ­πων και η δεύ­τε­ρη κατα­λαμ­βά­νει τον όρο­φο του κτι­ρί­ου, όπου παρου­σιά­ζο­νται τα εκθέ­μα­τα τις χρι­στια­νι­κής πόλης από τα παλαιο­χρι­στια­νι­κά χρό­νια ως την ερή­μω­σή της μετά την κατά­κτη­σή της από την Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.