- Διαφήμιση -

Παλαιχώρι — Ένα χωριό που συνδυάζει με αρμονικό τρόπο το χθες με το σήμερα

Πολύχρονη ιστορική πορεία, πολιτισμικός πλούτος και σπάνιο φυσικό περιβάλλον

Το Παλαι­χώ­ρι βρί­σκε­ται ανά­με­σα στα σύνο­ρα Λευ­κω­σί­ας – Λεμε­σού , αν και διοι­κη­τι­κά ανή­κει στην επαρ­χία Λευ­κω­σί­ας, από την οποία απέ­χει μόλις 43 χιλιό­με­τρα. Το χωριό απο­τε­λεί­ται από δύο κοι­νό­τη­τες και δύο κοι­νο­τι­κά συμ­βού­λια, το Παλαι­χώ­ρι Ορει­νής και το Παλαι­χώ­ρι Μόρ­φου. Οι δυο κοι­νό­τη­τες δια­χω­ρί­ζο­νται από ένα φυσι­κό σύνο­ρο, το «ρυά­κι Παλαι­χω­ρί­ου». Ουσια­στι­κά όμως τα δύο χωριά συγκρο­τούν ένα μεγά­λο κεφα­λο­χώ­ρι, το σημα­ντι­κό­τε­ρο της περι­φέ­ρειας της Πιτσιλιάς.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.