- Διαφήμιση -

Έλληνες της Σουηδίας

Η Σουηδία από το 1960 έως το 1975 έγινε πόλος έλξης Ελλήνων μεταναστών

Η Σου­η­δία από το 1960 έως το 1975 έγι­νε πόλος έλξης Ελλή­νων μετα­να­στών προ­ερ­χό­με­νων κυρί­ως από τις αγρο­τι­κές περιο­χής της Θρά­κης και της Μακε­δο­νί­ας, οι οποί­οι είχαν χαμη­λό μορ­φω­τι­κό επί­πε­δο, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί το οξύ πρό­βλη­μα της ανερ­γί­ας της Ελλά­δας των μετα­πο­λε­μι­κών χρό­νων. Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος αυτών μετα­κι­νή­θη­κε στο πλαί­σιο της οργα­νω­μέ­νης στρα­το­λό­γη­σης και μετα­κί­νη­σης εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, ενώ υπήρ­χαν και περι­πτώ­σεις μεμο­νω­μέ­νων μετακινήσεων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.