- Διαφήμιση -

Πάρκο Γλυπτικής Πετραίον — Οι ευφάνταστες δημιουργίες του γλύπτη Σάββα Κούλενδρου

Πέτρινα γλυπτά, εμπνευσμένα από την αρχαία μας κληρονομιά, την κυπριακή παράδοση και ιστορία και από θέματα της καθημερινότητας

Η ονο­μα­σία του χώρου προ­έ­κυ­ψε μέσα από το ίδιο υλι­κό από το οποίο είναι κατα­σκευα­σμέ­νος ολό­κλη­ρος ο χώρος, την πέτρα. Το Πετραί­ον είναι απο­τέ­λε­σμα 14.000 ωρών δου­λειάς από τον γλύ­πτη Σάβ­βα Κού­λεν­δρο. Ο χώρος απο­τε­λεί­ται από μια μόνι­μη έκθε­ση αγαλ­μά­των, το Λια­σί­δειο Αμφι­θέ­α­τρο, το Αρχο­ντα­ρί­κι όπου φιλο­ξε­νού­νται διά­φο­ρες εκθέ­σεις και ένα μικρό πετρό­κτι­στο εκκλη­σά­κι. Το 8,5 μέτρων άγαλ­μα του Πετραί­ου, του ανθρώ­που δηλα­δή που γεν­νή­θη­κε μέσα από την πέτρα, δεσπό­ζει στο χώρο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.