- Διαφήμιση -

Γιώργος Βρακάς: Ο Έλληνας γιατρός που κατέκτησε το παγκόσμιο βραβείο μεταμοσχεύσεων

Απέσπασε το Παγκόσμιο Βραβείο Μεταμοσχεύσεων (TTS Young Investigator Award), στο Hong Kong

Ο Γιώρ­γος Βρα­κάς είναι ένας κατα­ξιω­μέ­νος Έλλη­νας για­τρός που το 2016 απέ­σπα­σε το Παγκό­σμιο Βρα­βείο Μετα­μο­σχεύ­σε­ων (TTS Young Investigator Award), στο Hong Kong, στο πλαί­σιο παγκό­σμιου συνε­δρί­ου μετα­μο­σχεύ­σε­ων, η οποία βρά­βευ­ση συνο­δεύ­ε­ται από ένα συμ­βο­λι­κό, χρη­μα­τι­κό ποσό για την εν γένει προ­σφο­ρά του στον τομέα αυτόν.

Γεν­νή­θη­κε στις 15 Ιου­νιου του 1980, στην Καβά­λα, και μέχρι τα πέντε του μεγά­λω­σε στα Κύρ­για Δρά­μας με τη για­γιά και τον παπ­πού του, μέρος που ακό­μα θυμά­ται με νοσταλ­γία και συγκί­νη­ση. Ο πατέ­ρας του, Ξένος Βρα­κάς, ήταν Γενι­κός Χει­ρουρ­γός και Διευ­θυ­ντής της Χει­ρουρ­γι­κής Κλι­νι­κής του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Δρά­μας και ο θαυ­μα­σμός του γιού του ήταν ανυπέρβλητος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.