- Διαφήμιση -

Η Ελένη στο Japan”

Η ζωή μιας Ελληνίδας στο Τόκιο

Έφυ­γε από την Αθή­να στα 22 της χρό­νια για να πάει στην Αγγλία, με σκο­πό να γίνει ηθο­ποιός, στην πορεία, όμως, τα βήμα­τα της ζωής την οδή­γη­σαν στο Τόκιο, όπου μένει μόνι­μα τα τελευ­ταία έξι χρό­νια. Κι αφού γνώ­ρι­σε η ίδια την ιαπω­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, που στο μυα­λό των περισ­σό­τε­ρων είναι συνυ­φα­σμέ­νη με τον παρά­δει­σο της τεχνο­λο­γί­ας και των ουρα­νο­ξυ­στών, θέλη­σε να την παρου­σιά­σει με τα δικά της μάτια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ιαπω­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.