- Διαφήμιση -

Η ελληνική παιδεία και ο πολιτισμός των ομογενών της Νέας Υόρκης

Ο Αναστάσιος Κουλαρμάνης και η Αθηνά Κρομμύδα μιλούν στον ΠτΘ για την ομογενειακή εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Το Γρα­φείο Ελλη­νι­κής Παι­δεί­ας και το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Ελλη­νι­κής Παι­δεί­ας της Ιεράς Αρχιε­πι­σκο­πής Αμε­ρι­κής με θέμα “Ο ρόλος κι η σπου­δαιό­τη­τα της Ελλη­νι­κής Παι­δεί­ας στο σημε­ρι­νό κόσμο”, διορ­γά­νω­σαν το 3ο εκπαι­δευ­τι­κό συνέ­δριο το Σάβ­βα­το 13 Νοεμ­βρί­ου διαδικτυακά.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Νέα Υόρ­κη σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.