- Διαφήμιση -

Η Wikimedia προσκαλεί τους Έλληνες ομογενείς να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της Wikipedia

Οι Ομογενείς Βικιπαιδιστές μπορούν να προσφέρουν μια διαφορετική οπτική σε θέματα που συνδέονται με την Ελλάδα

Η ελλη­νι­κή ομά­δα τονί­ζει ότι, με τη συμ­με­το­χή στα λήμ­μα­τα της Wikipedia, οι ομο­γε­νείς – ιδιαί­τε­ρα εκεί­νοι δεύ­τε­ρης και τρί­της γενιάς – θα δια­τη­ρή­σουν ή θα βελ­τιώ­σουν τη γνώ­ση της ελλη­νι­κής γλώσ­σας και θα έλθουν σε επα­φή με περισ­σό­τε­ρους Έλλη­νες ανα­γνώ­στες, δια­τη­ρώ­ντας μια σύν­δε­ση παρα­πά­νω με την Ελλάδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.