- Διαφήμιση -

Παγκόσμιο “μπλακ άουτ” σε Facebook

Εργαζόμενοι δεν μπορούν να μπουν στο κτήριο, για να διορθώσουν το πρόβλημα σύμφωνα με τους New York Times!

Συνε­χί­ζει να υπάρ­χει πρό­βλη­μα στο Facebook, το οποίο έχει «πέσει» από το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας για την Ελλά­δα, αλλά το… κρα­σά­ρι­σμα είναι παγκό­σμιο, ενώ ανά­λο­γα θέμα­τα λει­τουρ­γί­ας αντι­με­τω­πί­ζουν και το Instagram, το Messenger αλλά και το WhatsApp.

Tο Facebook βιώ­νει το χει­ρό­τε­ρο κρα­σά­ρι­σμα από το 2008, μια απί­στευ­τη είδη­ση που μετα­δί­δει δημο­σιο­γρά­φος των New York Times κυκλο­φο­ρεί στο Διαδίκτυο.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.