- Διαφήμιση -

Οκτώβριος 1922: Εκκένωση της Ανατολικής Θράκης

Ακολουθώντας το τρένο της προσφυγιάς Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη - Δράμα

Και ενώ ο ελλη­νι­σμός σφά­δα­ζε μετά τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή και κατά χιλιά­δες οι πρό­σφυ­γες περ­νού­σαν στην Ελλά­δα, τα στρα­τιω­τι­κά τμή­μα­τα που είχαν δια­σω­θεί και είχαν περά­σει στη Χίο και τη Λέσβο θα προ­χω­ρή­σουν σε Επα­νά­στα­ση στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου 1922, με σκο­πό την καθαί­ρε­ση του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου Α’. Πρω­τερ­γά­τες της Επα­νά­στα­σης οι Συνταγ­μα­τάρ­χες Στυ­λια­νός Γονα­τάς και Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας και ο Αντι­πλοί­αρ­χος Δημή­τριος Φωκάς.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.