- Διαφήμιση -

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους απόδημους Έλληνες — Ποια έγραφα θα μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά

Έκδο­ση πιστο­ποι­η­τι­κών οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης, δήλω­ση γάμου, γέν­νη­σης ή θανά­του, κτή­ση ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας είναι ορι­σμέ­να από τα έγγρα­φα που θα μπο­ρούν να λαμ­βά­νουν εξ απο­στά­σε­ως και ηλε­κτρο­νι­κά οι Έλλη­νες του εξω­τε­ρι­κού χωρίς ουρές και ταλαι­πω­ρία αφού η φυσι­κή παρου­σία τους δεν θα είναι απαραίτητη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.