- Διαφήμιση -

Ομογένεια: Ο ελληνισμός της Αυστραλίας έγινε 193 ετών

Για πολ­λούς Έλλη­νες που πήραν τον πολ­λές φορές δύσκο­λο δρό­μο της μετα­νά­στευ­σης ήταν ένας μακρι­νός προ­ο­ρι­σμός που υπο­σχό­ταν ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον. Όμως μπο­ρεί η Αυστρα­λία να είναι συν­δε­δε­μέ­νη με την οικο­νο­μι­κή μετα­νά­στευ­ση, ωστό­σο οι πρώ­τοι Έλλη­νες που απο­δε­δειγ­μέ­να έφτα­σαν σε αυτή το 1829 ήταν βαρυποινίτες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.