- Διαφήμιση -

Σικάγο: Ανοίγει και πάλι τις πόρτες του μετά από δύο χρόνια το Εθνικό Ελληνικό Μουσείο

Η επα­να­λει­τουρ­γία του μου­σεί­ου θα συν­δυα­στεί με μια ξεχω­ρι­στή έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας που θα εγκαι­νια­στεί την Παρα­σκευή 16 Σεπτεμ­βρί­ου. Πρό­κει­ται για την έκθε­ση  «Resilience» του Prince Nikolaos.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Greek Reporter, στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου θα προη­γη­θεί το γκα­λά του Μου­σεί­ου, με φιλαν­θρω­πι­κό χαρα­κτή­ρα, και τα έσο­δα της βρα­διάς θα δια­τε­θούν για τις ανά­γκες του Εθνι­κού Ελλη­νι­κού Μουσείου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.