- Διαφήμιση -

Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση γιόρτασε η ομογένεια στη Νέα Υόρκη

Με τη μεγαλοπρεπή εκδήλωση «Sail to Freedom», η ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης τίμησε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Επρό­κει­το για μία εντυ­πω­σια­κή πλω­τή παρέ­λα­ση στη θάλασ­σα της Νέας Υόρ­κης, κατά την οποία δεκά­δες σκά­φη με ελλη­νι­κές και αμε­ρι­κα­νι­κές σημαί­ες δημιούρ­γη­σαν μία φαντα­σμα­γο­ρι­κή ατμό­σφαι­ρα, ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας Από­δη­μου Ελλη­νι­σμού και Δημό­σιας Διπλωματίας.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Νέα Υόρ­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.