- Διαφήμιση -

Τουρκία: Ο παγκόσμιος Καζαντζάκης σαγηνεύει την Κωνσταντινούπολη

Ο Νίκος Καζαν­τζά­κης, ο παγκό­σμιας εμβέ­λειας Έλλη­νας λογο­τέ­χνης, συνε­χί­ζει ακό­μη και σήμε­ρα να σαγη­νεύ­ει το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό της Τουρ­κί­ας, όπως φάνη­κε από τη μεγά­λη επι­τυ­χία της εκδή­λω­σης που διορ­γα­νώ­θη­κε την Τρί­τη (21/5) από το Γενι­κό Προ­ξε­νείο της Ελλά­δας στην  Κων­στα­ντι­νού­πο­λη

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.