- Διαφήμιση -

Σχέδιo “Ακρίτας”: Επέκταση τoυ φράκτη κατά μήκoς όλων των ελληνoτoυρκικών συνόρων

Οι συνε­χείς πιέ­σεις που ασκού­νται στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα με μετα­να­στευ­τι­κές ροές από την Τουρ­κία, οδή­γη­σαν στην σύγκλι­ση του πρό­σφα­του ΚΥΣΕΑ και στην λήψη αποφάσεων.

Η βασι­κή από­φα­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτής της κατά­στα­σης στον Έβρο είναι το Σχέ­διο «Ακρί­τας», που περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων, την επέ­κτα­ση του φρά­χτη κατά μήκος όλων τον Ελλη­νο­τουρ­κι­κών συνόρων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.