- Διαφήμιση -

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23: Πρωταθλήτριες Ευρώπης η Δήμητρα Ελένη Κοντού και η Στυλιανή Νατσιούλα

Ένα ακό­μη χρυ­σό μετάλ­λιο, για τα Ελλη­νι­κά χρώ­μα­τα, κατέ­κτη­σαν η Στυ­λια­νή Νατσιού­λα με την Μυτι­λη­νιά Δήμη­τρα Ελέ­νη Κοντού στο τελι­κό του διπλού τερ­μα­τί­ζο­ντας σε 7:01.71 αφή­νο­ντας στην δεύ­τε­ρη θέση την ομά­δα της Ρου­μα­νί­ας (7:04.99) και στη τρί­τη θέση την ομά­δα της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας (7:07.74). Ο αγώ­νας τους έγι­νε στο πλαί­σιο του Ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα Κωπη­λα­σί­ας Κ23 που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην πόλη Χαζε­βίν­γκελ του Βελγίου.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.