- Διαφήμιση -

Λίμνη Ισμαρίδα — Ροδόπη

Μία από τις πιο πλούσιες σε άγρια ζωή λίμνες της Ελλάδας

Οι ντό­πιοι την ονο­μά­ζουν και λίμνη Μητρι­κού ή Μάνα Λίμνη. Το όνο­μα Ισμα­ρί­δα το έχει πάρει από το βου­νό Ίσμα­ρος, στο οποίο βρί­σκε­ται κοντά. Βρί­σκε­ται στα νότια του νομού και είναι μεγά­λης σημα­σί­ας για την περιο­χή ενώ προ­στα­τεύ­ε­ται και από τη διε­θνή συν­θή­κη Ramsar.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και Θρά­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.