- Διαφήμιση -

Σέρρες — Παναγία Εικοσιφοίνισσα, το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι της Ευρώπης

Η τραγική ιστορία και το θαύμα της εικόνας

Χτι­σμέ­νο στην βόρεια πλευ­ρά του Παγ­γαί­ου όρους, σε υψό­με­τρο που αγγί­ζει τα 750 μέτρα, δεν μαρ­τυ­ρεί τις συνε­χείς κατα­στρο­φές και λεη­λα­σί­ες που υπέ­μει­νε στο παρελ­θόν, αλλά δίνει την αίσθη­ση ενός περι­ποι­η­μέ­νου ησυ­χα­στη­ρί­ου, στο οποίο τόσο οι μονα­χοί, όσο και οι απλοί επι­σκέ­πτες, έχουν την ευκαι­ρία να προ­σευ­χη­θούν και να ασκή­σουν γενι­κό­τε­ρα τις θρη­σκευ­τι­κές τους υποχρεώσεις.

Η ιστορία της Μονής

Η ίδρυ­ση της Μονής τοπο­θε­τεί­ται περί τον 8ο αιώ­να μ.Χ., από τον Όσιο Γερ­μα­νό. Ήδη λοι­πόν γίνε­ται αντι­λη­πτό πως η ιστο­ρία του εν λόγω μονα­στη­ριού, αριθ­μεί αρκε­τούς αιώ­νες ιστο­ρί­ας και γεγο­νό­των, τα οποία θα ανα­λυ­θούν στη συνέχεια.

Αφού οικο­δο­μή­θη­κε ένα πρώ­το μικρό εκκλη­σά­κι από τον Όσιο Γερ­μα­νό, στη θέση που βρί­σκε­ται σήμε­ρα το μονα­στή­ρι, ο ίδιος ο Όσιος ξεκί­νη­σε την ανα­ζή­τη­ση μέσα στο δάσος, ενός ξύλου που θα προ­σφε­ρό­ταν για τη φιλο­τέ­χνη­ση της Πανα­γί­ας επά­νω του.

Όταν τελι­κά η ανα­ζή­τη­ση απέ­δω­σε καρ­πούς και ο Όσιος βρή­κε το κατάλ­λη­λο ξύλο, εκεί­νο ράγι­σε και ένα κοκ­κι­νω­πό φως έλου­σε τη σχι­σμή του. Αμέ­σως μετά, στο ραγι­σμέ­νο ξύλο άρχι­σε να δια­γρά­φε­ται η μορ­φή της Πανα­γί­ας, η οποία ονο­μά­στη­κε έκτο­τε, όπως και ολό­κλη­ρο το μονα­στή­ρι, Πανα­γία Εικοσιφοίνισσα

Η Παναγία σήμερα

Σήμε­ρα το συγκε­κρι­μέ­νο μονα­στή­ρι είναι γυναι­κείο και φιλο­ξε­νεί 23 μονα­χές. Γιορ­τά­ζει σε τρεις δια­φο­ρε­τι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες. Στις 15 Αυγού­στου, την Κοί­μη­ση της Θεο­τό­κου, στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου, τον Τίμιο Σταυ­ρό, καθώς και στις 21 Νοεμ­βρί­ου, τα Εισό­δια της Θεο­τό­κου. Η Πανα­γία Εικο­σι­φοί­νισ­σα αυτό είναι προ­ο­ρι­σμός, για μεγά­λο αριθ­μό πιστών, οι οποί­οι σπεύ­δουν να προ­σευ­χη­θούν και να θαυ­μά­σουν τον πολυ­βα­σα­νι­σμέ­νο αυτό τόπο.

Αξιο­θαύ­μα­στο είναι και το γεγο­νός πως στην στέ­γη της Μονής, υπάρ­χουν δύο κυπα­ρίσ­σια. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες υπάρ­χουν εκεί περί­που 400 χρό­νια. Η ύπαρ­ξή τους δεν μπο­ρεί να απο­δο­θεί σε κάποιο φυσι­κό φαι­νό­με­νο. Μια επί­σκε­ψη στην Μονή της Πανα­γί­ας Εικο­σι­φοί­νισ­σας, αρκεί για να φέρει τον άνθρω­πο πιο κοντά στον Θεό και να χαλα­ρώ­σει την ψυχή του από την ιερό­τη­τα του χώρου, αλλά και την ομορ­φιά που θα αντικρίσει.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.