- Διαφήμιση -

Κάστρο: Το χωριό στη Θάσο που επιβλέπει το νησί από ψηλά

Η Θάσος απο­τε­λεί ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για τις καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές, και ειδι­κό­τε­ρα αν το ζητού­με­νο είναι οι ονει­ρι­κές παρα­λί­ες. Ωστό­σο, στο πρά­σι­νο νησί του βορεί­ου Αιγαί­ου ο επι­σκέ­πτης ανα­κα­λύ­πτει και όμορ­φα χωριου­δά­κια τα οποία κλέ­βουν αμέ­σως το ενδια­φέ­ρον, δημιουρ­γώ­ντας τις καλύ­τε­ρες εντυπώσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.