- Διαφήμιση -

Λειβαδίτης, ο ψηλότερος καταρράκτης των Βαλκανίων

Αναμφίβολα η δημιουργικότητα της φύσης στην Ορεινή Ροδόπη δεν έχει όρια. Οι θησαυροί που κρύβονται στα σπλάχνα της είναι αμέτρητοι και περιμένουν καρτερικά να τους ανακαλύψουμε.

Πίσω ακρι­βώς από την Ξάν­θη, ορθώ­νε­ται ένα πρά­σι­νο τεί­χος. Η ορο­σει­ρά της Ροδό­πης μπο­ρεί να μην φημί­ζε­ται για τα ψηλά και από­κρη­μνα βου­νά της. Παρό­λα αυτά, παρα­μέ­νει παρ­θέ­να και ανε­ξε­ρεύ­νη­τη σε μεγά­λο βαθ­μό, κρα­τώ­ντας ακέ­ραια πολ­λά από τα μυστι­κά της μέχρι τις μέρες μας. Ένα από αυτά είναι και ο ψηλό­τε­ρος καταρ­ρά­κτης των Βαλ­κα­νί­ων. Στέ­κει καλά κρυμ­μέ­νος στο αιω­νό­βιο δάσος της Χαϊ­ντούς, άγνω­στος στους περισ­σό­τε­ρους επι­σκέ­πτες της πόλης και μακριά από τα φλας της κακής του­ρι­στι­κής επέλασης…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.