- Διαφήμιση -

19 Δήμοι και 3 Περιφέρειες μοιράζονται 3,9 εκατομμύρια ευρώ λόγω φυσικών καταστροφών

Για «άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021».

Τα χρή­μα­τα προ­έρ­χο­νται από το Πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων και συγκε­κρι­μέ­να από το έργο που είναι εδώ και πολ­λά χρό­νια ενταγ­μέ­νο στη ΣΑΕ-055 υπό τον τίτλο «Πρό­γραμ­μα πρό­λη­ψης και αντι­με­τώ­πι­σης ζημιών και κατα­στρο­φών που προ­κα­λού­νται από θεο­μη­νί­ες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθ­μού της Χώρας».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.