- Διαφήμιση -

Θεοφάνια στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας

Οι Απόδημοι Ελληνορθόδοξοι Ομογενείς όπου κι αν διαβιούν ανά τον Κόσμο τήρησαν και φέτος τις παραδόσεις των εορτών

Στον Ιερό Ναό Αγί­ας Τριά­δος και Απο­στό­λου Λου­κά Μπέρ­μιγ­χαμ χορο­στά­τη­σε και προ­έ­στη της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ο Σεβα­σμιώ­τα­τος Αρχιε­πί­σκο­πος Θυα­τεί­ρων και Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας κ. Νική­τας, την Κυρια­κή μετά τα Φώτα.

Συλ­λει­τούρ­γη­σαν ο Αρχι­μαν­δρί­της Νήφων Τσι­μα­λής, ο οποί­ος γεν­νή­θη­κε ναι ανα­τρά­φη­κε στο Σικά­γο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και σπού­δα­σε στη Θεο­λο­γι­κή Σχο­λή του Τιμί­ου Σταυ­ρού Βοστώ­νης, ο Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Χρή­στος Στε­φά­νου, ο π. Νικό­λα­ος-Λου­κάς Καρα­φυλ­λί­δης και ο Αρχι­διά­κο­νος Γεώρ­γιος Τσουρούς…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.