- Διαφήμιση -

Κύπρος: H πολυπρόσωπη Λάρνακα

Κάνοντας βόλτες στα στενάκια της πόλης παρακολουθείς την ιστορία της και πως αυτή αλλάζει.

Μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες κυπρια­κές πόλεις, η Λάρ­να­κα έχει μια ιδιαί­τε­ρη ομορ­φιά που σίγου­ρα επι­σκε­πτό­με­νος θα σε  ενθου­σιά­σει.  Κάνο­ντας βόλ­τες στα στε­νά­κια της πόλης παρα­κο­λου­θείς την ιστο­ρία της και πως αυτή αλλά­ζει. Η Λάρ­να­κα είναι από τις τυχε­ρές πόλεις που δια­σώ­ζο­νται μνη­μεία από όλες τις περιό­δους της ιστο­ρία της.

Κοντά στο κέντρο της πόλης, βρί­σκε­ται το Αρχαίο Κίτιον ιδρυ­μέ­νο από Αχαιούς αποί­κους τον 14ο π.Χ. αιώ­να,  ενώ από τον 9ο αιώ­να π.Χ υπήρ­ξε αργό­τε­ρα σημα­ντι­κή αποι­κία των Φοι­νι­κών ως το 58 π.Χ . Η αρχαία πόλη είναι εύκο­λα προ­σβά­σι­μη στο κοι­νό, δυστυ­χώς όμως  δεν έχουν απο­μεί­νει πολ­λά στοι­χεία  από την παλιά της αίγλη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.