- Διαφήμιση -

Διακοπές ρεύματος στην Αττική

Πότε θα αποκατασταθούν οι βλάβες

Το πρωί της Παρα­σκευ­ής η ΔΕΔΔΗΕ ανα­κοί­νω­σε πως στην Αττι­κή τα προ­βλή­μα­τα περιο­ρί­ζο­νται μόνο σε ένα τμή­μα της Ελευ­σί­νας, όπου υπάρ­χει δια­κο­πή ρεύ­μα­τος. Η βλά­βη, σύμ­φω­να με αρμό­δια στε­λέ­χη του ΔΕΔΔΗΕ, θα απο­κα­τα­στα­θεί σύντομα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.