- Διαφήμιση -

Ανθούπολη Περιστερίου: Λιγνιτορυχεία κι εξέγερση!

Πολ­λοί χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το μετρό γνω­ρί­ζου­με το τερ­μα­τι­κό σταθ­μό ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ. Πόσοι όμως από εμάς γνω­ρί­ζου­με την ιστο­ρία της περιο­χής και τους αγώ­νες των κατοί­κων της για ζωή;

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανθού­πο­λη Περι­στε­ρί­ου σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.