- Διαφήμιση -

Γιόνας Κάουφμαν: ο «βασιλιάς των τενόρων»

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 για πρώτη φορά στο Ηρώδειο

Ο Γερ­μα­νός τενό­ρος Γιό­νας Κάουφ­μαν, ο οποί­ος και στην εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία είναι μαθη­μέ­νος και στην ενδε­λε­χή μελέ­τη των ερμη­νειών του από κοι­νό και κρι­τι­κούς. Οι πολυά­ριθ­μες βρα­βεύ­σεις του έχουν επί­σης την εξή­γη­σή τους: οφεί­λο­νται στις ποι­κί­λες δυνα­τό­τη­τες της φωνής του (λυρι­κή και δρα­μα­τι­κή ταυ­τό­χρο­να), στο ευρύ ρεπερ­τό­ριό του (από Βέρ­ντι μέχρι Βάγκνερ και γαλ­λι­κές όπε­ρες) και στις υπο­κρι­τι­κές του ικα­νό­τη­τες, που δίνουν νέα υπό­στα­ση σε κλα­σι­κούς ρόλους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μου­σι­κή σήμε­ρα Music today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.