- Διαφήμιση -

Ιστορική αναδρομή στην Πλάκα και στο Κολωνάκι του 1900…

Η σκληρή κόντρα τσοπάνηδων και περιβολάρηδων...

Το θέμα των βοσκό­το­πων στην πρω­τεύ­ου­σα ήταν ένα παλιό και άλυ­το πρό­βλη­μα! Την περί­ο­δο που δήμαρ­χος ήταν ο Ανάρ­γυ­ρος Πετρά­κης (1842) υπήρ­ξε τερά­στια πολι­τι­κή ανα­στά­τω­ση. Οι κάτοι­κοι του Ελαιώ­να και όσοι είχαν μπο­στά­νια στο Ρέντη, το Μοσχά­το και εκα­τέ­ρω­θεν του Κηφι­σού, είχαν ξεση­κω­θεί ενα­ντί­ον των βοσκών που άφη­ναν τα κοπά­δια τους να βόσκουν ελεύ­θε­ρα, ακό­μα και μέσα στις καλ­λιέρ­γειες τους.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.