- Διαφήμιση -

Καμμιά παρέμβαση προς το παρόν στην καμένη περιοχή Βαρυμπόμπης

Οι επεμβάσεις αφορούσαν αντιδιαβρωτικά έργα, στην κοίτη του άνω ρου του Κηφισού, του χειμάρρου Χάραδρου και μικρότερων ρεμάτων της πληγείσας περιοχής και στόχος του υπουργείου ήταν να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν

Εικό­νες από­λυ­της εγκα­τά­λει­ψης, στην καμέ­νη Βαρυ­μπό­μπη με τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, πέρα από μερι­κά κομ­μέ­να δέντρα, να είναι ανύ­παρ­κτα — Στα λόγια έμει­ναν εξαγ­γε­λί­ες των προη­γού­με­νων μηνών — Φόβος των κατοί­κων για τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να που έρχονται…

Όπως καταγ­γέλ­λουν οι κάτοι­κοι το κρά­τος τους έχει ξεχά­σει. Δεν γνω­ρί­ζουν ακό­μα πότε θα λάβουν τις απο­ζη­μιώ­σεις που δικαιού­νται και πλέ­ον ολο­μό­να­χοι προ­σπα­θούν να στα­θούν και πάλι στα πόδια τους, περι­σώ­ζο­ντας ότι μπο­ρούν από τις στά­χτες που άφη­σε πίσω της η μεγά­λη φωτιά του Αυγούστου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.