- Διαφήμιση -

Βριλήσσια — Μια υπέροχη γειτονιά με πάρκα και πλατείες

Το «προαστιακό χωριό» με την μεγάλη εξέλιξη

Τα Βρι­λήσ­σια, τμή­μα της ευρύ­τε­ρης περιο­χής «Πάτη­μα», χρω­στούν το όνο­μά τους στους πρώ­τους οικι­στές που το δανεί­στη­καν από το Πεντε­λι­κό Όρος το οποίο κατά την προ­ελ­λη­νι­κή περί­ο­δο ονο­μα­ζό­ταν Βρι­λησ­σός (ή Βριληττός).

Μέσα σε λιγό­τε­ρα από 60 χρό­νια το μικρό «προ­α­στια­κό χωριό» κατά­φε­ρε να γίνει μια υπέ­ρο­χη γει­το­νιά, με πάρ­κα, πλα­τεί­ες και αξιο­ζή­λευ­τη αγο­ρά που αντέ­χει παρά την κρίση.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.