- Διαφήμιση -

Γιάννης Σγουρός Ομιλία στο Χαλάνδρι Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 18:30

Σας καλού­με αύριο στην εκδή­λω­ση της παρά­τα­ξής μας #Αττική_Ανεξάρτητη_Αυτοδιοίκηση για την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Βορεί­ου Τομέα Αθη­νών στο Θεα­τρά­κι Χαλαν­δρί­ου (Πάρ­κο επί των οδών Ολύ­μπου και Εδέσσης).

Μαζί με την εκδή­λω­ση του Σπύ­ρου Αδα­μό­που­λου (18:30) θα γίνει η ανα­κή­ρυ­ξη όλων των υπο­ψη­φί­ων της παράταξης.

Θα συνε­χί­σου­με στην εκδή­λω­ση του Γιώρ­γου Ντού­ρου (20:30) στο Πολύ­κε­ντρο Νέου Ηρα­κλεί­ου οδός Κου­ντου­ριώ­του και Νεότητος.

Η παρου­σία όλων σας είναι σημα­ντι­κή για τον αγώ­να που δίνουμε!

#Αττική_Ανεξάρτητη_Αυτοδιοίκηση
#με_τον_Σγουρό
#Ψήφισε_για_τον_τόπο_σου

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.