- Διαφήμιση -

Δήμος Αιγιαλείας: Το πρώτο δημοτικό κινητό ΚΕΠ στην Ελλάδα

Ο Δήμος Αιγιαλείας προμηθεύτηκε ένα Nissan NV300 ως κινητό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νο Nissan NV300 για το Κέντρο Κοι­νό­τη­τας του Δήμου Αιγια­λεί­ας, έχει ως απο­στο­λή την εξυ­πη­ρέ­τη­ση όλων των δημο­τών και κυρί­ως όσων δια­μέ­νουν σε απο­μα­κρυ­σμέ­να σημεία του Δήμου. Το κλι­μα­τι­ζό­με­νο και κατάλ­λη­λα εξο­πλι­σμέ­νο Nissan NV300 της Κινη­τής Μονά­δας του Κέντρου Κοι­νό­τη­τας του Δήμου Αιγια­λεί­ας θα πραγ­μα­το­ποιεί τακτι­κές επι­σκέ­ψεις σε όλες τις Δημο­τι­κές Ενό­τη­τες του Δήμου, κυρί­ως σε ορει­νές περιο­χές, ώστε να εξυ­πη­ρε­τού­νται όλοι οι πολί­τες σε ένα ευρύ πλαί­σιο δρά­σε­ων, από τους ειδι­κά καταρ­τι­σμέ­νους υπαλλήλους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.