- Διαφήμιση -

Πάτρα: Η μεγαλύτερη εκκλησία στην Ελλάδα που χρειάστηκε 66 χρόνια και 2 αρχιτέκτονες για να φτιαχτεί

Ξεκίνησε να χτίζεται το 1908 και ολοκληρώθηκε το 1974.

Ο Ιερός Ναός Αγί­ου Ανδρέα Πατρών ή Καθε­δρι­κός Ναός Αγί­ου Ανδρέα Πατρών είναι χρι­στια­νι­κή βασι­λι­κή στη δυτι­κή πλευ­ρά του κέντρου της Πάτρας. Μαζί με τον διπλα­νό παλαιό ναό του Αγί­ου Ανδρέα, απο­τε­λούν έναν χώρο προ­σκυ­νή­μα­τος για Χρι­στια­νούς από όλο τον κόσμο. Ο ναός είναι αφιε­ρω­μέ­νος στον πρω­τό­κλη­το από­στο­λο του Χρι­στού, Άγιο Ανδρέα. Η κατα­σκευή του βυζα­ντι­νού ρυθ­μού ναού ξεκί­νη­σε το 1908 υπό την επί­βλε­ψη του αρχι­τέ­κτο­να Ανα­στά­σιου Μετα­ξά, τον οποίο ακο­λού­θη­σε ο Γεώρ­γιος Νομι­κός. Εγκαι­νιά­στη­κε 66 χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1974. Καλύ­πτει εμβα­δόν περί­που 2.600 τετρα­γω­νι­κών μέτρων. Πάνω στον κεντρι­κό θόλο υπάρ­χει ένας επί­χρυ­σος σταυ­ρός μήκους 5 μέτρων, και στους υπό­λοι­πους θόλους υπάρ­χουν 12 μικρό­τε­ροι σταυ­ροί. Αυτοί οι σταυ­ροί συμ­βο­λί­ζουν τον Ιησού και τους Απο­στό­λους του. Το εσω­τε­ρι­κό του ναού είναι δια­κο­σμη­μέ­νο με βυζα­ντι­νής τεχνο­τρο­πί­ας τοι­χο­γρα­φί­ες και μωσαϊκά.

Θεω­ρεί­ται ο μεγα­λύ­τε­ρος ορθό­δο­ξος ναός στην Ελλά­δα και από τους μεγα­λύ­τε­ρους στα Βαλ­κά­νια. Σύμ­φω­να με άλλες από­ψεις ωστό­σο πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο ορθό­δο­ξο ναό στην Ελλά­δα, επό­με­νος του ναού του Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να Αχαρ­νών στην Αθήνα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.