- Διαφήμιση -

Σπήλαιο των Λιμνών: Ένα θαύμα της φύσης στα Καστριά Καλαβρύτων

Μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο και υπερθέαμα

Στο χωριό Καστριά της Αχα­ΐ­ας 60 χλμ. από την ΤΡΙΠΟΛΗ και 9 χλμ. από την ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ βρί­σκε­ται το ξακου­στό “Σπή­λαιο των Λιμνών”.

ο Σπή­λαιο Λιμνών, είναι ένα σπά­νιο και μονα­δι­κό δημιούρ­γη­μα της φύσης, παγκο­σμί­ως, το οποίο μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί και ως θαύ­μα. Υπέ­ρο­χες υπό­γειες λίμνες που εναλ­λάσ­σο­νται με εντυ­πω­σια­κούς στα­λα­κτί­τες και στα­λαγ­μί­τες στους τρεις ορό­φους του σπη­λαί­ου, συν­θέ­τουν μονα­δι­κές εικό­νες που είναι σχε­δόν απί­θα­νο να μην σε συνεπάρουν.

Ενώ η Ελλά­δα μας έχει πολ­λά σπή­λαια, η φήμη των οποί­ων κάνει το γύρο του κόσμου, για τη σπα­νιό­τη­τα και το απί­στευ­το φυσι­κό τους κάλ­λος, το Σπή­λαιο των Λιμνών σε από­στα­ση 17 χλμ. από τα Καλά­βρυ­τα, συγκα­τα­λέ­γε­ται ανά­με­σα στα κορυ­φαία σπή­λαια της χώρας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.