- Διαφήμιση -

Στροφυλιά Αχαΐας

Το μοναδικό αυτό οικοσύστημα συγκεντρώνει την ομορφιά της ελληνικής φύσης: το πευκόδασος, την άμμο και το γαλάζιο του πελάγους

Το δάσος Στρο­φυ­λιάς βρί­σκε­ται στο Δήμο Δυτι­κής Αχα­ΐ­ας του νομού Αχα­ΐ­ας. Πρό­κει­ται για παρα­θά­λασ­σιο δάσος που, μαζί με τη λιμνο­θά­λασ­σα Κοτυ­χί­ου, απο­τε­λούν το ομώ­νυ­μο Εθνι­κό Πάρκο

Είναι το μεγα­λύ­τε­ρο παρα­θα­λάσ­σιο δάσος της Ελλά­δας, με έκτα­ση 19.000 στρεμ­μά­των, γεμά­το πεύ­κα, κου­κου­να­ριές, βελα­νι­διές και αγριοκέρδους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.