- Διαφήμιση -

Παλιά Πλαγιά – Το ερειπωμένο χωριό φάντασμα της Αιτωλοακαρνανίας

Η Παλιά Πλα­γιά βρί­σκε­ται στο βορειο­δυ­τι­κό άκρο της Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας σε από­στα­ση 24,5 χλμ. ΝΔ. της Βόνι­τσας και 4 χλμ. Α. από την Πλα­γιά. Οφεί­λει την ονο­μα­σία της στο ότι είναι κτι­σμέ­νη σε νοτιο­α­να­το­λι­κή πλα­γιά του βου­νού Στέρ­να από κατοί­κους του Ξηρό­με­ρου που σύμ­φω­να με την τοπι­κή παρά­δο­ση, την περί­ο­δο της τουρ­κο­κρα­τί­ας, ήθε­λαν να προ­φυ­λα­χθούν από τις επι­δρο­μές των πει­ρα­τών ή οποια­δή­πο­τε άλλη εχθρι­κή έφο­δο από την ξηρά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.