- Διαφήμιση -

Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής με σπιρουλίνα

Με ανα­κοί­νω­σή του ο ΕΟΦ κάνει γνω­στό ότι απα­γο­ρεύ­ε­ται η δια­κί­νη­ση και η διά­θε­ση του συμπλη­ρώ­μα­τος δια­τρο­φής με σπι­ρου­λί­να VITAMIR SPIROULINA 500MG της εται­ρεί­ας OLYMP HANDELS GmbH, Γερ­μα­νί­ας (προ­μη­θευ­τής)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.