- Διαφήμιση -

Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Ποιοι θα πάρουν προκαταβολικά τα μισά χρήματα από το κράτος

Περί­που 750.000 κατοι­κί­ες είναι σήμε­ρα δηλω­μέ­νες ως κενές, το 15% δηλα­δή του συνο­λι­κού απο­θέ­μα­τος κατοι­κιών της χώρας, το οποίο θα μπο­ρού­σε δυνη­τι­κά να προ­σφέ­ρει σημα­ντι­κή «ανά­σα», εάν επέ­στρε­φε στην αγορά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.