- Διαφήμιση -

Σε άμεση ισχύ τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία – Από 300 έως 2.000 ευρώ το κόστος

Η από­φα­ση για τη λει­τουρ­γία των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων θα υπο­γρά­φει αμέ­σως, επι­σή­μα­νε ο υπουρ­γός Υγεί­ας Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, παρου­σιά­ζο­ντας το πρωί της Δευ­τέ­ρας τα στοι­χεία για την οργά­νω­ση και τη λει­τουρ­γία απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων στα νοσο­κο­μεία του ΕΣΥ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.