- Διαφήμιση -

Πανευρωπαϊκή διάκριση της Ελλάδας-«Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη»

Οι ομά­δες ‑στό­χοι αυτού του έργου θα είναι, δικα­στές, εισαγ­γε­λείς, δικη­γό­ροι, στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας, δικη­γο­ρι­κοί σύλ­λο­γοι, κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, ψυχο­λό­γοι, δια­με­σο­λα­βη­τές και επαγ­γελ­μα­τί­ες που εργά­ζο­νται με και για τα παι­διά που έρχο­νται σε επα­φή με το νόμο, καθώς και οι οικο­γέ­νειες τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.