- Διαφήμιση -

Κουρούτα Ηλείας — Η… Μύκονος της Δυτικής Ελλάδος

Συγκαταλέγεται στις πιο αξιοποιημένες τουριστικές παραλίες

Βρί­σκε­ται σε από­στα­ση μόλις 3 χιλιο­μέ­τρων από τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη του Νομού Ηλεί­ας, την Αμαλιάδα.
Εκτός από την πεντα­κά­θα­ρη θάλασ­σα, η οποία κάθε χρό­νο βρα­βεύ­ε­ται με «Γαλά­ζια Σημαία», η περιο­χή προ­σφέ­ρει στον επι­σκέ­πτη πλειά­δα επι­λο­γών για τη δια­μο­νή και τη δια­σκέ­δα­σή του.

Πολ­λά καφέ-μπαρ, κλαμπ, εστια­τό­ρια, ψαρο­τα­βέρ­νες, ξενο­δο­χεία, ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια και κάμπινγκ τόσο στην παρα­λία Κου­ρού­τας όσο και στο κοντι­νό αλιευ­τι­κό κατα­φύ­γιο Παλου­κί­ου φρο­ντί­ζουν να κάνουν την παρα­μο­νή σας στην περιο­χή όσο το δυνα­τό πιο ξεκού­ρα­στη και απολαυστική.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Πύρ­γος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.