- Διαφήμιση -

Καρπενήσι: Ιστορική αναδρομή στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας

Κατά την αρχαιότητα, το Καρπενήσι έφερε το όνομα Οιχαλία

Πλού­σιος σε ιστο­ρία ο τόπος αυτός και με ανε­κτί­μη­τη προ­σφο­ρά στην πατρί­δα μας.

Κατά την αρχαιό­τη­τα, το Καρ­πε­νή­σι έφε­ρε το όνο­μα Οιχα­λία και είχε για βασι­λιά τον Εύρυ­το, ο οποί­ος όχι μόνο ήταν άρι­στος τοξο­βό­λος αλλά και εφευ­ρέ­της του τόξου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.