- Διαφήμιση -

Δυτική Μακεδονία: Τουριστικός προορισμός

Από τη Βάλια Κάλ­ντα, τον Εθνι­κό Δρυ­μό των Πρε­σπών μέχρι την λίμνη της Καστο­ριάς και από το Νυμ­φαίο με το κέντρο αρκού­δας του Αρκτού­ρου μέχρι τα αρχο­ντι­κά της Σιά­τι­στας απλώ­νε­ται η Δυτι­κή Μακεδονία.

Χαμέ­νη στο πρά­σι­νο, στους μύθους και τις παραδόσεις.

Ανα­α­λύψ­τε την στις ορει­νές δια­δρο­μές της Κοζά­νης για φυσιο­λά­τρες. Μαζέψ­τε μανι­τά­ρια στη Βάλια Κάλ­ντα. Επι­σκε­φθεί­τε το Μου­σείο Μανι­τα­ριών  στα Γρε­βε­νά. Κάντε ski και snow fun στο χιο­νο­δρο­μι­κό της Βασι­λί­τσας. Επι­σκε­φθεί­τε το ύψω­μα Αννί­τσα όπου οι Ελλη­νες στα­μα­τή­σα­με τους Ιτα­λούς εισβο­λείς το 1940. Περ­πα­τή­στε στα πέτρι­να γεφύ­ρια του Σπα­νού με μήκος 84 μέτρων και του Ασίζ αγά. Αμφό­τε­ρα βρί­σκο­νται κοντά στο χωριό Κοσμά­τι και Κηπου­ριόΠ κατα­σκευα­σμέ­να τον 18ο και 19ο αιώ­να στους κεντρι­κούς δρό­μους που οδη­γού­σαν στην Ήπει­ρο και στη Θεσ­σα­λία. Εντυ­πω­σια­κό είναι το γεφύ­ρι της Πορ­τί­τσας, κοντά στο χωριό Σπή­λαιο, του Ζιά­κα, κοντά στο χωριό που πήρε το όνο­μά του από τον ήρωα Θεό­δω­ρο Ζιά­κα, και του Δοτσι­κού, το μονα­δι­κό που βρί­σκε­ται μέσα σε οικι­σμό. Πιεί­τε το καφε­δά­κι σας  και γευ­τεί­τε τα τοπι­κά γλυ­κά στη φιλό­ξε­νη Αετιά, ένα χωριου­δά­κι δίπλα στη Βάλια Κάλ­ντα. Κάθε στιγ­μή στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία είναι μαγευ­τι­κή και σίγου­ρα θα σας μεί­νει αξέχαστη

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.