- Διαφήμιση -

Φλώρινα — Γοητεύει και δημιουργεί μια εικόνα αντιθέσεων που μαγεύει και εμπνέει όσους την επισκέπτονται

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής εναλλάσσεται με την ηρεμία του ρομαντισμού και των πανέμορφων φυσικών τοπίων

Στο βορειο­δυ­τι­κό σύνο­ρο της Ελλά­δας, σε υψό­με­τρο 680 μέτρων, βρί­σκε­ται η πόλη της Φλώ­ρι­νας, ανά­με­σα σε λίμνες και βου­νά και με φυσι­κές ομορ­φιές που μαγεύουν.

Από πλευ­ράς αρχι­τε­κτο­νι­κής, η Φλώ­ρι­να έχει να επι­δεί­ξει χαρα­κτη­ρι­στι­κά δείγ­μα­τα των περα­σμέ­νων αιώ­νων, νεο­κλα­σι­κής και μακε­δο­νι­κής τεχνο­τρο­πί­ας, επη­ρε­α­σμέ­νη από στοι­χεία του τοπι­κού πολι­τι­σμού, ενώ πολ­λά από τα κτί­σμα­τά της ανά­γο­νται στην επο­χή της τουρ­κο­κρα­τί­ας. Οι προ­σπά­θειες σημα­ντι­κών Φλω­ρι­νιω­τών έδω­σαν την ευκαι­ρία στη Φλώ­ρι­να να ανα­πτυ­χθεί μέσα από προ­γράμ­μα­τα προ­ώ­θη­σης του οικο­του­ρι­σμού, με την εκμε­τάλ­λευ­ση κον­δυ­λί­ων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και του κοι­νο­τι­κού πλαι­σί­ου στή­ρι­ξης. Περι­δια­βεί­τε τα γρα­φι­κά δρο­μά­κια της και θαυ­μά­στε τα απο­μει­νά­ρια άλλων επο­χών που στέ­κο­νται αρμο­νι­κά δίπλα σε σύγ­χρο­να κτή­ρια και περ­πα­τή­στε μέσα στα πανέ­μορ­φα δάση, που περι­βάλ­λουν την πόλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.