- Διαφήμιση -

Ο νεολιθικός οικισμός της Νέας Νικομήδειας — Ο παλαιότερος γεωργικός νεολιθικός οικισμός στην Ελλάδα

Χρονολογείται από την 7η χιλιετία π.Χ. και ο οποίος κατοικήθηκε σε βάθος χρόνου 2000 ετών από τις πρώτες γενιές γεωργών και κτηνοτρόφων

Στην Νέα Νικο­μή­δεια  που βρί­σκε­ται περί­που 11 χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά της Βέροιας ανα­κα­λύ­φθη­κε ο παλαιό­τε­ρος γεωρ­γι­κός νεο­λι­θι­κός οικι­σμός που χρο­νο­λο­γεί­ται από την 7η χιλιε­τία π.χ. και ο οποί­ος κατοι­κή­θη­κε σε βάθος χρό­νου 2000 ετών από τις πρώ­τες γενιές γεωρ­γών και κτη­νο­τρό­φων. Ο νεο­λι­θι­κός οικι­σμός βρί­σκε­ται σε από­στα­ση δύο χιλιο­μέ­τρων βόρεια του χωριού Νέα Νικο­μή­δεια. Όλα τα ευρή­μα­τα του οικι­σμού βρί­σκο­νται στο αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο της Βέροιας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.