- Διαφήμιση -

Λίμνη Χειμαδίτιδα

Η άγνωστη ελληνική λίμνη που είναι αποτέλεσμα… παγετώνων

Η Χει­μα­δί­τι­δα είναι λίμνη της βόρειας Ελλά­δας που βρί­σκε­ται στα νότια του νομού Φλώ­ρι­νας κοντά στα σύνο­ρα με τον νομό Κοζά­νης. Είναι μία από τις λίμνες της υδρο­λο­γι­κής λεκά­νης που σχη­μα­τί­ζε­ται ανά­με­σα στα όρη Βέρ­νο, Βόρας, Άσκιο και Βέρ­μιο και που περι­λαμ­βά­νει ακό­μα τις λίμνες Βεγο­ρί­τι­δα, Πετρών και Ζάζαρη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.