- Διαφήμιση -

Μαστίχα Χίου — Αναγνωρισμένη ως φυσικό φάρμακο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ένας διατροφικός θησαυρός

Όπως λέει και η ονο­μα­σία της απο­τε­λεί το προ­ϊ­όν έμβλη­μα της Χίου. Εύγευ­στη και μυρω­δά­τη χρη­σι­μο­ποιεί­ται ευρέ­ως στη μαγει­ρι­κή και στη ζαχα­ρο­πλα­στι­κή. Όμως η δρά­σης της και τα οφέ­λη της δεν στα­μα­τούν εκεί. Η μαστί­χα Χίου έχει πολύ σημα­ντι­κές ιδιό­τη­τες και έχει γνω­στή θερα­πευ­τι­κή δρά­ση και στην ιατρι­κή. Ο σχί­νος, το φυτό από όπου προ­έρ­χε­ται η μαστί­χα, ευδο­κι­μεί σε ολό­κλη­ρη τη Μεσό­γειο. Όμως η Χίος κατέ­χει την πρω­τιά στην καλ­λιέρ­γεια σχί­νου, και πιο συγκε­κρι­μέ­να, στο νότιο τμή­μα του νησιού, καλ­λιερ­γεί­ται μία ιδιαί­τε­ρη ποι­κι­λία σχί­νου, ο μαστι­χο­φό­ρος σχί­νος, από τον οποίο εξά­γε­ται η φυσι­κή ρητί­νη ή μαστί­χα. Η μαστί­χα Χίου έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως προ­ϊ­όν Προ­στα­τευό­με­νης Ονο­μα­σί­ας Προ­έ­λευ­σης (Π.Ο.Π) ήδη από το 1997.

Η φυσι­κή μαστί­χα Χίου έχει κατα­χω­ρη­θεί στον Ευρω­παϊ­κό Οργα­νι­σμό Φαρ­μά­κων (European Medicines Agency, EMA) ως “παρα­δο­σια­κό φάρ­μα­κο φυτι­κής προ­έ­λευ­σης” με τις ακό­λου­θες ενδεί­ξεις: 1. ήπια δυσπε­πτι­κά ενο­χλή­μα­τα και 2. συμ­πτω­μα­τι­κή θερα­πεία ήπιας φλεγ­μο­νής του δέρ­μα­τος και επού­λω­ση μικρών δερ­μα­τι­κών πληγών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.