- Διαφήμιση -

Δισπηλιό: Ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα νοικοκυριά της Νεολιθικής Εποχής

Αν έχε­τε απο­ρία του πώς έμοια­ζαν τα νοι­κο­κυ­ριά κατά τη Νεο­λι­θι­κή Επο­χή, με τι ήταν «εξο­πλι­σμέ­να» και πώς περ­νού­σε η καθη­με­ρι­νό­τη­τα τότε, το Δισπη­λιό στην Καστο­ριά θα σας δώσει μια πρώ­τη εικόνα …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.