- Διαφήμιση -

Θεσσαλία: Εξάμηνη αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές

Ανα­στέλ­λο­νται για έξι μήνες πρά­ξεις ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης επί της κινη­τής ή ακί­νη­της περιου­σί­ας για φυσι­κά πρό­σω­πα και επι­χει­ρή­σεις που επλή­γη­σαν από τις ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις, πλημ­μύ­ρες και κατο­λι­σθή­σεις του Σεπτεμ­βρί­ου στην Περι­φέ­ρεια Θεσσαλίας …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.